Garáž   |   Cenník   |   Prihlásenie   |   Pridať inzerát
upraviť hľadanie
Pridať inzerát
Prihlásenie
Cenník
Garáž

GDPR

Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Danax-Bloem s. r.o., Neresnická cesta 253/12, 96001 Zvolen, IČO: 36646822 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe Používateľovi; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
3. Prevádzkovateľ nevymenoval/vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
4. Používateľ slobodne a dobrovoľne poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov, prípadne iné osobné údaje, ktoré Používateľ uvedie v inzercii za účelom využívania služieb Portálu, čiže za účelom zverejňovania inzerátov a využívania doplnkových služieb Portálu.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Údaje o Používateľovi Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.
2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje Používateľa a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: - plnenie zmluvy medzi Používateľom a Prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. a)b) Zákona.
2. Účelom spracovania osobných údajov je: - vybavenie registrácie/objednávky Používateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Používateľom a Prevádzkovateľom; poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvný vzťah uzavrieť či ho zo strany Prevádzkovateľa plniť.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Používateľom a Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (počas plynutia zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Práva Používateľa

1. Za podmienok stanovených v Zákone má Používateľ:
- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
- právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Prevádzkovateľa, uvedený vo VOP.
2. Ďalej má právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že bolo porušené právo Používateľa na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

1. Registráciou/odoslaním objednávky Používateľ potvrdzuje, že bol oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
2. S týmito podmienkami Používateľ súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom registračného formulára. Zaškrtnutím súhlasu Používateľ potvrdzuje, že bol oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zašle Používateľovi novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, poskytnutú Prevádzkovateľovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2022.
TOP