Garáž   |   Cenník   |   Prihlásenie   |   Pridať inzerát
upraviť hľadanie
Pridať inzerát
Prihlásenie
Cenník
Garáž

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Danax-Bloem s.r.o., so sídlom Neresnická cesta 253/12, 96001 Zvolen, IČO: 36646822, DIČ:2022147523, IČ DPH: SK2022147523, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 11397/S, e-mail: info@autobazarextra.eu (ďalej aj ako “Prevádzkovateľ”) a Používateľa.
Danax-Bloem s.r.o. je prevádzkovateľom internetového inzertného portálu www.autobazarextra.eu (ďalej aj ako “Portál”).
Používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového portálu prevádzkovateľa alebo si prostredníctvom neho objedná službu u Prevádzkovateľa (ďalej aj ako "Používateľ").
Službou sa rozumejú najmä služby vyhľadávania, online inzercia auto-moto, služby sprostredkovania inzercie iných webových sídiel a ďalšie, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb, doplnkové platené služby, ako aj ďalšie služby, ktoré Prevádzkovateľ aktuálne poskytuje na Portáli (ďalej aj ako „Služba“).
Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba využívajúca portál autobazarextra.eu na vyhľadávanie inzerátov, kúpu tovarov/služieb a s tým súvisiace služby ako napr. kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod. (ďalej aj ako “Kupujúci”)
Používaním internetového portálu Prevádzkovateľa a potvrdením objednávky dáva Používateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj , Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica, tel. 048/4124969.
Tieto VOP upravujú:

 • proces a podmienky inzerovania na autobazarextra.eu,
 • proces a podmienky využívania spoplatnených služieb na autobazarextra.eu, práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa pri inzerovaní a využívaní služieb autobazarextra.eu,
 • reklamačné podmienky (obsahujú reklamačný poriadok),
 • právo na odstúpenie od zmluvy.
Prevádzkovateľ poskytuje inzertný priestor, prostredníctvom ktorého sprostredkováva kontakt medzi Používateľom a Kupujúcim. Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných tovarov, či za služby, plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod - kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod. Používateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb autobazarextra.eu. E-mail podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a nie je považovaný za nevyžiadanú poštu, tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť Prevádzkovateľovi portálu na e-mailovej adrese info@autobazarextra.eu

2. Registrácia Používateľa

Využívanie služieb Portálu je podmienené registráciou. Registrácia poskytuje Používateľovi možnosti spravovania inzerátov ako aj možnosť využívať ďalšie služby Portálu.
Registrovaní používatelia môžu vystupovať ako Súkromná osoba, Firma, Autobazár, alebo Autorizovaný predajca.
Registrovaní používatelia môžu pod svojim účtom pridávať a editovať inzeráty a využívať ďalšie služby Portálu.
Neregistrovaní používatelia nemajú možnosť pridávať inzeráty.
Používateľ registráciou v systéme autobazarextra.eu dáva súhlas na uverejňovanie svojich kontaktov a identifikačných údajov pri vlastných inzerátoch.
Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho
používateľského konta.
Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

3. Sprístupnenie konta

Súkromní inzerenti môžu služby inzercie začať využívať hneď po dokončení registrácie svojho používateľského konta a uskutočnení úhrady za Službu, o čom budú informovaní SMS správou.
Pri Firemných inzerentoch/ Autobazár/Autorizovaný predajca sú vyplnené údaje v registračnom formulári poslané administrátorom na overenie ich korektnosti. Pokiaľ sú všetky údaje správne (t.j. uvedené IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie súhlasia s výpisom z živnostenského/obchodného registra), konto inzerenta bude sprístupnené.

4. Inzercia

Pridávať inzerát môže len prihlásená osoba/firma.

Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje nasledovne:

 • kliknutím na „Pridať inzerát“ na hornej záložke vpravo je Používateľ odkázaný na výber kategórie a prípadne podkategórie, pod ktorú chce inzerát zaradiť,
 • potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *),
 • k inzerátu je nutné pridávať fotografie,
 • ak Používateľ pod uvedenou kontaktnou e-mailovou adresou inzeruje prvý krát a/alebo zmenil/a heslo, je potrebné overiť e-mail; v tom prípade Prevádzkovateľ zašle na uvedenú e-mailovú adresu Používateľa aktivačný odkaz, ktorý je potrebné otvoriť v prehliadači.
Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených inzerátov. Obsahom sa rozumie text inzerátu, ako aj fotografie. Používateľ je pri pridávaní inzerátu na Portál povinný zabezpečiť, aby bol jeho obsah v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Používateľ je povinný nahradiť všetky náklady spojené s tým, ak sa tretia osoba bude domáhať svojich práv, a to vrátane nákladov na právne služby, znalcov, súdnych trov a pod.

Používateľ musí pri inzerovaní dodržiavať tieto pravidlá inzercie:
 • môže inzerovať iba tovary/služby, ktorých predaj/poskytovanie je v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) dovolený/é a ich nadobudnutie bolo v súlade správnymi predpismi platnými na území SR,
 • môže inzerovať iba tovary/služby, ku ktorým má vysporiadané všetky práva (vrátane práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva - autorské práva, priemyselné práva a pod.),
 • nesmie inzerciou zasahovať do práv iných Používateľov (napr. do práv na ochranu osobnosti) a žiadnym spôsobom znevažovať ich dobré meno,
 • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné tovary/služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou inzerciou,
 • musí inzerát zaradiť do zodpovedajúcej kategórie, prípadne podkategórie a stručne a pravdivo opísať tovar/službu, ako aj jeho/jej cenu,
 • nesmie inzerovať konkurenčnú službu (inzertný portál),
 • nesmie ako kontaktné tel. číslo uvádzať číslo so zvýšenou tarifou
 • je povinný pred zverejnením inzerátu na Portáli vysporiadať všetky práva tretích osôb, t.j. najmä autorské práva k obrázkom v inzercii,
 • nesmie v inzerátoch používať ochrannú známku alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná bez súhlasu majiteľa ochrannej známky.,
 • zaväzuje sa, že ním pridávané inzeráty na Portáli budú v súlade s týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
Inzerát Používateľa môže prechádzať kontrolou Prevádzkovateľa, ktorý kontroluje dodržiavanie podmienok inzercie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť inzerciu, ktorá bude v rozpore s týmito VOP, alebo so všeobecne záväznými predpismi SR, dobrými mravmi alebo by bola inak nevhodná pre zverejnenie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát, a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto VOP alebo všeobecne záväzným predpisom odporujú, môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade podľa predchádzajúcej vety Používateľ nemá právo na vrátenie zaplatenej odmeny za služby.
Inzerát sa zverejňuje po dobu 3 / 12 mesiacov od jeho zadania, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje, alebo pokiaľ ho nevymaže Prevádzkovateľ, ak Používateľ inzerátom porušuje tieto VOP alebo všeobecne záväzné právne predpisy. Ak je doba zverejňovania inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, tak sa doba zverejňovania inzerátu automaticky po aktivovaní topovania predĺži o dobu topovania.

5. Cena inzercie, platobné podmienky

Súkromná inzercia 1 inzerát:
Zobrazenie inzercie na 3 mesiace, ceny sú s DPH:
Klasické zobrazenie – 1€ SMS v tvare AEXTRA K na tel.č.: 8877
TOP zobrazenie – 8,30€ SMS v tvare AEXTRA T na tel.č.: 8877
EXTRA zobrazenie – 30,00€ SMS v tvare AEXTRA E na tel.č.: 8877


Firma (autobazár) s viac inzerátmi:
Zobrazenie inzercie na pre autobazáre a firmy s viac inzerátmi sú u nás ZADARMO.

Firemný Používateľ objednáva Službu prostredníctvom internetového Portálu.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov balíka služieb, počet kusov.
Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe. Odoslaním elektronickej objednávky Používateľ záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky Používateľ akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednanej Služby uvedenú na internetovej stránke.

6. Topovanie

Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach, či už v kategórii alebo vo výsledkoch vyhľadávania.

Inzerát Používateľa je topovaný počnúc dňom, kedy Prevádzkovateľ príjme cenu za topovanie na svoj účet, o čom bude Používateľ upovedomený spätnou SMS. Ak bude inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu po stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa dátumu a času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pokiaľ bude inzerát obnovený a uhradený SMS.

7. Zodpovednosť za škodu

Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Potrálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb Portálu, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov, či z iných dôvodov.
Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.

8. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

Akékoľvek reklamácie sa riadia týmto reklamačným poriadkom.
Používateľ má právo uplatniť si u Prevádzkovateľa zodpovednosť za vady na platené služby. Reklamáciu je možné podať Prevádzkovateľovi len počas poskytovania platenej služby. Po uplynutí doby poskytovania platenej služby nie je možné reklamáciu podať.
Reklamáciu je možné Prevádzkovateľovi zaslať nasledovne:
a) písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví týchto VOP
b) elektronicky na e-mailovú adresu info@autobazarextra.eu
Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti. Musí byť z nej zrejmé, kto a akú službu reklamuje a čoho sa domáha. K reklamácii Používateľ priloží aj kópiu dokladu o úhrade reklamovanej služby.
Nárok na uplatnenie reklamácie u poskytovateľa používateľom zaniká:
a) nepreukázaním zakúpenia služby u Prevádzkovateľa,
b) uplatnením reklamácie až po dobe, na ktorú bola služba zaplatená,
c) používaním služby v rozpore s týmito VOP alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
d) z dôvodu pôsobenia vyššej moci.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za poruchy Služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť, najmä za poruchy služby spôsobené:

 • poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia Používateľa, za ktoré si nesie zodpovednosť výlučne Používateľ,
 • nesprávnym postupom Používateľa pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní služby,
 • poškodením alebo zásahom Používateľa do technického riešenia služby,
 • prerušením lokálneho prístupu alebo spojenia zaisťovaného poskytovateľom internetového pripojenia,
 • poruchou zapríčinenou na strane tretej osoby pri poskytovaní služieb, ktoré poskytovateľ vykonáva a zabezpečuje v súčinnosti s treťou osobou.
Prevádzkovateľ Portálu každú reklamáciu preverí a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

9. Odstúpenie od zmluvy

Používateľ má nárok na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí Služby Prevádzkovateľa 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy, t.j. dňa prijatia úhrady za službu a jej aktivácie.
Používateľ stráca nárok na odstúpenie od zmluvy, ak bola služba poskytnutá v úplnom rozsahu pred tým, ako Používateľ podal žiadosť o odstúpenie od zmluvy.
Prevádzkovateľ do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Používateľovi pomernú časť sumy za dobu zostávajúcu do konca predplatenej platnosti služby zníženú o storno poplatok vo výške 50 % z tejto pomernej časti sumy na bankový účet Používateľa (uvedený v žiadosti o odstúpenie alebo poskytnutý na vyžiadanie).

10. Ochrana osobných údajov

Používateľ slobodne a dobrovoľne poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a zverejňovaním osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo, prípadne iné osobné údaje, ktoré Používateľ uvedie v inzercii za účelom využívania služieb portálu autobazarextra.eu, čiže za účelom zverejňovania inzerátov a využívania služieb portálu autobazarextra.eu.
Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas, aby osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, za účelom spracovania účtovníctva a fakturácie spoplatnených služieb tieto poskytol účtovníkovi Pevádzkovateľa.
Súhlas Používateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Používateľ neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne, zaslaním listu na adresu sídla
Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví týchto VOP alebo elektronicky, e-mailom na adresu info@autobazarextra.eu
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov zverejnených v rámci inzercie tretími stranami.

11. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením nových VOP na webovom sídle umiestnenom pod doménou autobazarextra.eu. Vzťah Prevádzkovateľa a Používateľa sa riadi tými VOP, ktoré boli platné a účinné v deň zverejnenia inzerátu a v prípade spoplatnených služieb v deň pripísania ceny služby na účet Prevádzkovateľa.
Na vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorým je Súkromný inzerent, a ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Na vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorým je Firemný inzerent, a ktoré nie sú neupravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.9.2021

TOP